Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składnia ofert w ramach zamówienia na zakup usługi świadczonej przez Jednostkę Naukową, polegającej na opracowaniu nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych.

Prowadzone postępowanie dotyczy realizacji projektu obejmującego zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu składania ofert znajdą Państwo na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/20120 lub w załączonych plikach.

Umowa warunkowa o wykonanie prac badawczych

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym