Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Prace B+R w zakresie innowacyjnych przymiarów implantologicznych”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego i znaczenia działalności B+R w firmie Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania usługowego bazującego na przymiarach implantologicznych  wytwarzanych w oparciu o wyciski elektroniczne. Projekt obejmuje prowadzenie prac B+R przez firmę Alfa-Med, które zwiększą aktywność w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

Prace zakończą się wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania do działalności firmy. W wyniku wsparcia nastąpi wzmocnienie konkurencyjności firmy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez Grantobiorcę m.in. wzmocniony zostanie regionalny potencjał badań i technologii, nastąpi usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenia inwestycji przedsiębiorstwa w badania i innowacje, a następnie ich wdrożenia do działalności rynkowej. 

Powstanie nowego innowacyjnego rozwiązania wpłynie na rozwój systemu innowacji w sakli przedsiębiorstwa. 

Okres realizacji: 2019-12-01 do 2020.05.31

Całkowita wartość projektu: 342 080,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 265 414,00 zł